خسوف چگونه اتفاق می افتد ؟
  • خسوف ( ماه گرفتگی )

    خسوف یا ماه گرفتگی یکی از زیباترین پدیده های طبیعت است . زمانی بشر از ماه گرفتگی وحشت داشت و افسانه های و ...

    خسوف یا ماه گرفتگی یکی از زیباترین پدیده های طبیعت است . زمانی بشر از ماه گرفتگی وحشت داشت و افسانه های و توجیهات غیر علمی و یا بعضا شبه علمی در مورد این پدیده زیبا می ساخت . در این بخش در مورد : تاری ...

    بیشتر بخوانید