سال اعتدالی حقیقی
  • حرکت تقدیمی و آثار آن

    با توجه به این که طول یک سال خورشیدی را بر اساس نقطه اعتدال بهاری محاسبه کردند یعنی ابتدای سال را  موقعی ...

    با توجه به این که طول یک سال خورشیدی را بر اساس نقطه اعتدال بهاری محاسبه کردند یعنی ابتدای سال را  موقعی قرار دادند که خورشید به نقطه اعتدال بهاری میرسد و تا سال بعد که دوباره خورشید به همان نقطه اعتد ...

    بیشتر بخوانید