شرکت ملی نفت ایران
  • نفت و سیاست و محیط زیست

    اهمیت نفت و صنایع وابسته به آن در دنیای امروز و تکنولوژی امروز بر همه شناخته شده است و کسی نیست که از اهم ...

    اهمیت نفت و صنایع وابسته به آن در دنیای امروز و تکنولوژی امروز بر همه شناخته شده است و کسی نیست که از اهمیت آن واقف نباشد . در این مقاله نگاهی به نفت و تاثیر آن بر تکنولوژی و صنعت و همچنین اقتصاد و سی ...

    بیشتر بخوانید