طلوع خورشید
  • تصحیحات نجومی

    مشاهدات نجومی که با چشم مسلح یا چشم غیر مسلح انجام می شود , باید پس از تصحیحات چهار گانه زیر مورد استناد ...

    مشاهدات نجومی که با چشم مسلح یا چشم غیر مسلح انجام می شود , باید پس از تصحیحات چهار گانه زیر مورد استناد قرار گیرد. این تصحیحات بخصوص در مورد مشاهدات مربوط به ماه و خورشید , جدی ترند. ۱-  تصحیح اختلاف ...

    بیشتر بخوانید