نقش مرجان ها در اندازه گیری شبانه روز در دیرین شناسی