آغاز گرفت نیم سایه
  • مشاهدات خسوف ۹۷

    در روز 5 مرداد ماه 1397( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می نامند. ...

    در روز 5 مرداد ماه 1397( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می نامند. ما به کمک دوستان این پدیده را درشهرخوانسار و درمحلی به مختصات تقریبی50.32, 33.23  مورد بررسی ق ...

    بیشتر بخوانید