تقویم جلالی
  • گاه شماری

    حیات و زندگی و فعالیت های ما از دوران باستان تا به امروز به خورشید وابسته بود و هست از این رو  فعالیت های ...

    حیات و زندگی و فعالیت های ما از دوران باستان تا به امروز به خورشید وابسته بود و هست از این رو  فعالیت های خود را بر اساس حرکات ظاهری خورشید در آسمان تنظیم می کردیم  از چرخه شب و روز تا  توالی فصل ها و ...

    بیشتر بخوانید