توافق نامه مونترآل
  • لایه ازن

    جو یا اتمسفر لایه ای گازی شکل است که در اطراف زمین وجود دارد و زندگی و حیات ما وابسته به آن است. اتمسفر ا ...

    جو یا اتمسفر لایه ای گازی شکل است که در اطراف زمین وجود دارد و زندگی و حیات ما وابسته به آن است. اتمسفر از لایه های مختلفی تشکیل شده است که اولین لایه که در مجاورت سطح زمین است . “ترپوسفر” ( یا ورودسپ ...

    بیشتر بخوانید