جهت یابی در ماه
  • آسمان و افق در ماه

    آسمان آنطور که در زمین دیده می شود. در ماه دیده نمی شود همانطور موقعیت و حرکت ستاره ها در آسمان ماه با آن ...

    آسمان آنطور که در زمین دیده می شود. در ماه دیده نمی شود همانطور موقعیت و حرکت ستاره ها در آسمان ماه با آن که در زمین دیده می شود با همدیگر تفاوت دارند. ۱- تاثیر جو زمین قبل از آن که آسمان را در روی ما ...

    بیشتر بخوانید