روش های تشخیص فتوشاپی بودن تصویر
  • فرضیه توطئه

    فرضیه توطئه (Conspiracy theory) نوعی طرز تفکر می باشد که هر اتفاقی(عمدتا اتفاق های ناخوشایند) را توطئه ای ...

    فرضیه توطئه (Conspiracy theory) نوعی طرز تفکر می باشد که هر اتفاقی(عمدتا اتفاق های ناخوشایند) را توطئه ای از طرف قدرت های بزرگ سیاسی ، اقتصادی  و...می داند . به عبارت دیگر درفرضیه توطئه طرف به جای این ...

    بیشتر بخوانید