زمان متوسط گرینویچ
  • انواع زمان در نجوم

    ۱- نصف النهار محل  : نیمدایره فرضی در کره آسمان که از امتداد شمال و جنوب ناظر می گذرد را نصف النهار محل ن ...

    ۱- نصف النهار محل  : نیمدایره فرضی در کره آسمان که از امتداد شمال و جنوب ناظر می گذرد را نصف النهار محل ناظر می نامند بنابر این وقتی می گوئیم خورشید به نصف النهار محل رسده یعنی از دید ناظر خورشید بر ر ...

    بیشتر بخوانید