فیلسوف
  • نظریه زمین مرکزی

    آنچه از تاريخ برمي آيد؛ اين است كه تمام تمدن هاي باستاني – از چين تا يونان – زمين را ساكن و در مركز عالم ...

    آنچه از تاريخ برمي آيد؛ اين است كه تمام تمدن هاي باستاني – از چين تا يونان – زمين را ساكن و در مركز عالم در نظر مي گرفتند (شکل شماره ۱)به زعم مردم هر تمدن، سرزميني كه آن ها در آن ساكن بودند، مركز زمين ...

    بیشتر بخوانید