مَن و سیر و مثقال و خروار
  • واحدهای غیر متریک

    در این مقاله به صورت مختصر در باره تاریخچه و واحدهای اندازه گیری تا قبل از آمدن واحدهای متریک توضیح می ده ...

    در این مقاله به صورت مختصر در باره تاریخچه و واحدهای اندازه گیری تا قبل از آمدن واحدهای متریک توضیح می دهیم . در مورد واحدهای متریک در مقاله “سیستم واحدهای متریک “ توضیح می دهیم . اندازه گیری مهمترین ...

    بیشتر بخوانید