چرا به ماه نرفتیم ؟
  • آپولو چهارده تا هفده

    در اوج رقابت های فضائی بین آمریکا و شوروی برای فتح اولین های فضا در همه جا برد با شوروی بود و آمریکا همیش ...

    در اوج رقابت های فضائی بین آمریکا و شوروی برای فتح اولین های فضا در همه جا برد با شوروی بود و آمریکا همیشه دنباله روی شوروی بود . بنابراین در آخرین مرحله از رقابت های فضائی بعد از سخنرانی کندی که تاکی ...

    بیشتر بخوانید