کلب الاکبر
  • بزرگترین ستاره

    بزرگترین ستاره عالم بزرگترین ستاره عالم ستاره ای است به نام  وی‌وای سگ بزرگ (کلب اکبر  ( VY Canis Majoris ...

    بزرگترین ستاره عالم بزرگترین ستاره عالم ستاره ای است به نام  وی‌وای سگ بزرگ (کلب اکبر  ( VY Canis Majorisکه در صورت فلکی سگ بزرک ( کلب الاکبر )  و به فاصله ۴۹۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد . شعاع این س ...

    بیشتر بخوانید