ابر ماه و میکرو ماه

در این قسمت در مورد ابر ماه و میکرو ماه و رابطه آن با فاصله ماه تا زمین توضیح می دهیم . 

۱-  رابطه بین اندازه ظاهری ماه و فاصله ماه تا زمین 

 مدار ماه به دور زمین ( به دور مرکز جرم ماه و زمین ) بیضی می باشد بنابر این ماه در مدارش به دور زمین هر دو هفته یک بار به نزدیکترین نقطه به مدارش می رسد و دو هفته بعد در دورترین نقطه به مدارش می رسد . وقتی به نزدیکترین نقطه به مدارش می رسد در هر فازی باشد موقعی که به دورترین نقطه می رسد در فاز مکمل قرار می گیرد . مثلا اگر در نزدیکترین فاصله ( نقطه حضیض ) تربیع اول ( چارک اول ) قرار بگیرد در دورترین نقطه ( نقطه اوج )در تربیع دوم (چارک دوم) قرار می گیرد.یا اگر در نقطه حضیض در فاز هلال ۱۰ % افزاینده باشد در نقطه اوج در فاز هلال ۱۰ % افزاینده می باشد و….

شکل شماره  ۱ – کمترین و بیشترین فاصله ماه تا زمین

در حالتی که ماه به نزدیکترین فاصله به زمین برسد قطر ظاهری ماه (در هر فازی باشد)حداکثر۱۴ % برابر بزرگتر از موقعی می شود که در دورترین فاصله قرار می گیرد.(یعنی قطر ظاهری ماه ۱/۱۴برابر می شود)
بنابراین مساحت ماه و همچنین درخشندگی حدود۳۰ % افزایش می یابد (۱/۳ برابر می شود )

 شکل شماره ۲ – مقایسه ابر ماه و میکرو ماه

  ۲- محاسبه رابطه بین اندازه ظاهری ماه و فاصله ماه تا زمین 

حال وقت آن رسیده که حساب کنیم  در صورتی که ماه به زمین نزدیک تر شود اندازه ظاهری آن چه تعغیری می کند برای این منظور چند نکته را باید متذکر شد .

۱) اندازه ظاهری و رابطه بین اندازه ظاهری و فاصله اجسام

اندازه ظاهری هر جسم زاویه ای است که راس آن چشم ناظر و دو ضلع آن از دو طرف جسم عبور می کند . اندازه ظاهری اجسام با نزدیک شدن به ناظر افزایش و با دور شدن به ناظر کاهش می یابد . بنابر این به نظر می رسد که اشیاء دورتر کوچکتر و اشیاء نزدیکتر بزرگترند . علت این پدیده این است که جسم نزدیکتر تصویر بزرگتری بر پرده شبکیه گذاشته و بنابر این بزرگتر به نظر می رسد . شکل شماره ۳ این پدیده را نشان می دهد .  
بدیهی است که اندازه واقعی جسم با دور و نزدیک شدن به ناظر تعغیر نمی کند .

 

شکل شماره ۳ – اشیا هر چه دورتر شوند اندازه ظاهری آنها بزرگتر و هرچه نزدیکتر شوند اندازه ظاهری آنها کوچکتر می شود .

۲) نقطه اوج و حضیض ماه

اگر چه مدار ماه به دور زمین بیضی است و ماه در نقطه حضیض به زمین نزدیکتر و در نقطه اوج از زمین دورتر می شود ولی خود مدار ماه هم ثابت نیست و اندکی تعغیر می کندبنابر این درمورد ماه این پارامترها را داریم:  
نقطه حضیض : ۴۰۰ر۳۵۶  تا ۴۰۰ر۳۷۰ متوسط  ۴۰۰ر۳۶۳
نقطه اوج : ۷۰۰ر۴۰۶ تا ۰۰۰ر۴۰۴  متوسط ۴۰۰ر۴۰۵

نکته : در قسمت ۶ (محاسبه تفاوت ابر ماه و میکرو ماه ) شرح کامل محاسبات را انجام داده و نشان می دهیم که در موقع ابر ماه ( اگر با کمترین فاصله ۴۰۰ر۳۵۶ در نظر بگیریم  و میکرو ماه را هم  با بیشترین فاصله ۷۰۰ر۴۰۶ در نظر بگیریم ابر ماه ۱۴ درصد بزرگتر می شود ) ولی چون همیشه اینطور نیست بنابر این ابر ماه ها کمتر از ۱۴ درصد از میکرو ماه ها بزرگترند ( بین ۱۱ تا ۱۴ درصد )

۳-  ابر ماه و میکرو ماه

در این قسمت ابر ماه و نقطه مقابل آن میکرو ماه را تعریف می کنیم .

۱) ابر ماه (ماه افروختگی- Super Moon)

وقتی ماه در حالت بدر( ماه کامل ) باشد و به نزدیکترین فاصله(نقطه حضیض )رسیده باشد ماه به بزرگترین حالت خود می رسد و پرنورتر از همیشه دیده می شود به این حالت ابرماه می گویند .
این اتفاق در هر۴۱۲روز یک بار پیش می‌آید. که در این حالت ماه  ۱۴ %بزرگتر و ۳۰ %درخشانتر از موقعی که در بیشترین فاصله می باشد دیده می شود . بنابر این دو شرط برای ابر ماه لازم است .
۱) ماه در نزدیک ترین حالت حالت خود به زمین باشد .
۲) ماه در فاز ماه کامل (بدر ) یا ماه شب ۱۴ باشد .
از آنجائی که جذر و مد بخاطر وجود ماه اتفاق می افتد نزدیک بودن ماه به زمین در جزر و مد هم تاثیر دارد ولی میزان این تاثیرات جزئی و بین یک تا ۲ سانتیمتر می باشد .
نکته : اصطلاح «سوپرمون» (Super Moon) را سال۱۹۷۸ ( ۱۳۵۷- همزمان با انقلاب ایران )، ستاره شناسی به نام «ریچارد نول» Richard Nolle بر سر زبانها انداخت.
او جدولی ارائه داد که تمام ابر ماه های قرن ۲۱ ( از سال ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ ) در آن آمده است .
برای دیدن جدول ریچارد نول روی نوشته زیر کلیک کنید :
تمام تاریخ های ابر ماه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰

۲) میکرو ماه ( ماه کوچک – Micro Moon  )

نقطه مقابل ابر ماه میکرو ماه می باشد که در این حالت ماه ۱۴ %کوچکتر و ۳۰ %کم نورتر از ابر ماه دیده می شود. بنابر این بجز موقع ماه شب بدر ( ماه کامل ) در هیچ موقع دیگر ابرماه و میکرو ماه نداریم
هر چند ماه در نقطه حضیض و نقطه اوج باشد .

 

 شکل شماره ۴ – مقایسه ابرماه و میکرو ماه 

۴-  زیباترین عکس ها از ابر ماه

شکل های شماره ۵ تا  ۹عکس های مختلفی از ابر ماه می باشد که در یک قالب نمایش می دهیم .

شکل های شماره ۵ تا ۹ – مناظری از ابر ماه

۵- باورهای نادرست از ابر ماه

در مورد ابر ماه باورهای نادرستی وجود دارد که در اینجا ذکر می کنیم .

۱) هر موقع ماه در حضیض باشد ابر ماه است

همانطور که گفته شد علاوه بر آن که ماه باید در حضیض باشد باید حتما ماه شب بدر هم باشد ماه در تربیع و حالت های دیگر  اهله ماه , ابر ماه را نمی سازد .
شکل شماره ۱۰ که در تاریخ های ۹ و ۲۳ نوامبر ۲۰۰۹ از نزدیک ترین و دور ترین حالت ماه به زمین گرفته شده است , علاوه بر این که مدار ماه را نشان می دهد نکته ای را هم گوشزد می کند و آن این که اگر در یکی از اهله ماه (در اینجا تربیع اول ) ماه مثلا در حالت حضیض قرار داشته باشد در ۲ هفته بعد در حالت قرینه آن (در اینجا تربیع آخر) قرار می گیرد ولی درماه های دیگر جابجا می شود به گونه ای که حضیض می تواند در حالت هلال افزاینده یا هلال کاهنده و…. واقع شود . هیچ کدام ابر ماه و میکرو ماه نمی سازد ابر ماه فقط وقتی است که ماه در حالت بدر ( ماه کامل باشد )

  

  شکل شماره ۱۰ – مقایسه ماه در اوج وحضیض در تربیع اول و قرینه آن درتربیع آخر

۲ ) باورها و خرافات در مورد ابر ماه

باورهای عامیانه وجود داشته و دارد که وقتی ماه به بزرگترین حالت خود می رسد هیولاها و موجودات پلید به حداکثر فعالیت خود می رسند و اگر ابر ماه باشد این فعالیت ها شدید تر می شود .
از طرف دیگر عده ای به این خرافات رنگ و لعاب علمی داده اند و حوادث طبیعی مهمی همچون سیل و زلزله و آتشفشان و… را هم به ابر ماه نسبت می دهند تا جائی که زلزله ژاپن را هم به ابر ماه نسبت دادند  از طرف دیگر عده ای پافشاری کرده  که در شب بدر رفتارهای پرخاشگرانه و میزان جنایت و بیماری های روانی افزایش چشمگیری پیدا می کند که هیچکدام از این موارد جنبه علمی ندارد .
تاثیر نزدیک شدن ماه به زمین آنقدر نیست که حتی در جزر و مد و تاثیرات مهمتر که از جاذبه ماه ناشی می شود هم تاثیر قابل توجهی بگذارد .

شکل شماره ۱۱ – افسانه های ابر ماه

۶- محاسبه تفاوت ابر ماه و میکرو ماه  

گفته شد ماه در ابر ماه ۱۴ درصد قطرش بیشتر و ۳۰ درصد مساحتش بیشتر می شود و درخشندگی هم ۱۳ برابر می شود در اینجا می خواهیم این داده ها را محاسبه کنیم .

۱) داده های اولیه در مورد مدار ماه

بار دیگر نقطه اوج و حضیض مدار ماه را بررسی می کنیم .
نقطه حضیض : ۴۰۰ر۳۵۶  تا ۴۰۰ر۳۷۰ متوسط  ۴۰۰ر۳۶۳
نقطه اوج : ۷۰۰ر۴۰۶ تا ۰۰۰ر۴۰۴  متوسط ۴۰۰ر۴۰۵

۲) محاسبه تفاوت ابر ماه و میکرو ماه با توجه به داده های مداری ماه 

ما برای این که حداکثر بزرگی اندازه ظاهری ماه کامل را نسبت به حداقل کوچکی ماه کامل بدست آوریم در این محاسبات خود فاصله ماه تا زمین را به این صورت در نظر می گیریم :
حداکثر فاصله ماه تا زمین در نقطه اوج = CH=dm
حداقل فاصله ماه تا زمین در نقطه حضیض = C’H’=d’m
قطر واقعی ماه هم با دور و نزدیک شدن ماه به زمین تعغیر نمی کند پس : قطر واقعی ماه = AB=A’B’=Dm

شکل شماره ۱۲- محاسبه تفاوت ابر ماه و میکرو ماه

بنابر این در شکل شماره ۱۲ :
۷۰۰ر۴۰۰=حداکثر فاصله ماه در نقطه اوج= dm
۴۰۰ر۳۵۶=حداکثر فاصله ماه در نقطه حضیض= d’m

در زاویه های کوچک می توانیم اندازه زاویه بر حسب رادیان را برابر tg زاویه در نظر بگیریم و چون ما در اینجا نسبت tg ها را در نظر می گیریم بر حسب درجه هم می توانیم بنویسیم

بنابر این داریم :

یعنی ماه در نقطه حضیض ۱۴ درصد بزرگتر از ماه در نقطه اوج است .

اگر مساحت را حساب کنیم : ۱/۳۰۱۸۸= ۱/۱۴۱ × ۱/۱۴۱

یعنی ۳۰درصد بزرگتر است .
ولی درخشندگی و یا نورانی بودن به صورت لگاریتمی حساب شده و بنابر این ۱۳ مرتبه درخشنده تر می شود

نکته : همانطور که گفته شد ابر ماهی که ۱۴٪  بزرگتر و ۱۳ برابر پرنورتر از میکرو ماه است حداکثر اختلاف بین ابر ماه (حداقل فاصله ماه تا زمین ۴۰۰ر۳۵۶,حداکثر فاصله ماه تا زمین  ۷۰۰ر۴۰۶ ) بین ابر ماه و میکرو ماه مقایسه کردیم در صورتی که بیشتر مواقع  اختلاف  کمتر است و بنابر این این درصد بین ۱۱ تا ۱۴درصد

برای مطالعه مقاله های روانشناسی اینجا  را کلیک کنید .

عکس های طبیعت, طبیعت خوانسار , شکوفه های بهاری  , گلستان کوه ,دانلود آلبوم های کامل بهترین و زیباترین عکس ها ,آلبوم هائی با صدها عکس کیفیت بالا ,  در هیچ کجای اینترنت این عکسها را پیدا نمیکنید , عکس هابدون استفاده از تکنیک های فتوشاپ تهیه شده , کاملا طبیعی 

برای آموزش کامل و حرفه ای گوگل مپ روی شکل زیر کلیک کنید

همه جیز در مورد گوگل مپ

۱) هر گونه اظهار نظر را در فرم اظهار نظر کاربران وارد کنید .
۲) نظرات بعد از تایید مدیریت نشان داده می شود .
۳) با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را هرچه بیشتر  همراهی کنید . مدیریت از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما استقبال میکند .
۴) هرگونه بهره برداری : کپی تمام و یا قسمتی از مطالب این سایت بدون ارجاع منبع آن ممنوع می باشد .
۵) تکثیر فایل های Pdf با ذکر منبع آزاد ولی فروش آن تحت هر عنوان و با ذکر منبع هم ممنوع می باشد .

 

 

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.