آسمان و افق در ماه

آسمان آنطور که در زمین دیده می شود. در ماه دیده نمی شود همانطور موقعیت و حرکت ستاره ها در آسمان ماه با آن که در زمین دیده می شود با همدیگر تفاوت دارند.

۱- تاثیر جو زمین

قبل از آن که آسمان را در روی ماه بررسی کنیم در مورد تفاوت رنگ آسمان و پدیده هائی که بخاطر تاثیرجو زمین در رصد اجرام سماوی بوجود می آید توضیح می دهیم .

۱) چرا آسمان در روی زمین  آبی است ؟

ما آسمان را در روی زمین به رنگ آبی می بینیم ولی باید توجه کنیم آسمان در همه جهان به رنگ آبی نیست در واقع آسمان فضای لایتناهی است و نباید رنگی داشته باشد و این که ما در روی زمین آسمان را به رنگ آبی می بینیم دلائلی دارد که در اینجا شرح می دهیم
نور خورشید از رنگ های مختلفی تشکیل شده است و هر کدام از رنگ های نور طول موج مخصوص به خودش را دارد . هنگامی که نور از لایه های مختلف هوا می گذرد براثر برخورد با مولکول های هوا (همچنین ذرات غبار و قطرات ریز آب) پراکنده می شوند . تمام طیف های نور به یک اندازه پراکنده نمی شوند. و طیف هائی که طول موجشان بزرگتر است کمتر و طیف هائی که طول موجشان کوچکتر است بیشتر پراکنده می شوند(مقدار پراکندگی نسبت عکس دارد با طول موج نور در واقع با توان چهارم طول موج نور) بنابر این نورهای آبی و بنفش بیشتر پراکنده می شوند و وقتی به آسمان نگاه  می کنیم همین نورهای پراکنده را می بینیم . بنابر این چون نورهای آبی و بنفش بیشترین پراکندگی را دارند آسمان را باید آبی یا بنفش بینیم .

شکل شماره ۱ – چرا آسمان آبی است ؟

۲) چرا آسمان بنفش نیست ؟

بین نورهای آبی و بنفش طول موج نور بنفش از آبی هم کمتر است پس باید نور بنفش بیشتر پراکنده شده و آسمان بجای آبی بنفش دیده شود . چرا آسمان آبی دیده شده و بنفش دیده نمی شود ؟
دو دلیل را برای این پدیده ذکر می کنند :
۱-۲) بیشتر بودن تابش بنفش در طیف نور خورشید :
 تابش نور خورشید در همه طول موج های امواج الکترومغناطیس می باشد از کوتاه ترین طول موج ها (امواج گاما ) تا امواج رادیوئی ولی تابش امواج نور مرئی بیشترین تابش های نور خورشید را تشکیل می دهد و این همان طیف هائی است که چشم انسان قادر به دیدنش می باشد . این موضوع نشان می دهد که چشم انسان طوری تکامل یافته است که حساسیت آن بر طیف خورشید منطبق شود.
ولی در بین نورهای مرئی (طیف مرئی) شدت تابش همه آنها یکسان نیست . در واقع در بین دو رنگ آبی و بنفش شدت تابش در ناحیه آبی بسیار بیشتر از بنفش می باشد پس با وجودی که نور بنفش بیشتر پراکنده می شود چون شدت تابش نور آبی بسیار بیشتر از بنفش است و نورهای آبی بیشتر پراکنده می شوند, ما آسمان آبی می بینیم نه بنفش
۲-۲) بیشتر بودن حساسیت چشم انسان  به رنگ آبی :
دلیل دوم به حساسیت چشم انسان برمی گردد  حساسیت چشمان ما به بنفش کمتر از آبی است . پس مسئله غلبه نورآبی بر بنفش را پاسخ  فیزیولوژیکی نیز  تشدید می کند .

شکل شماره ۲ – مقایسه طیف های مختلف نور مرئی و حساسیت چشم

شکل شماره دو طول موج طیف های مختلف نور مرئی را نشان می دهد . دیده می شود محدوده ای که ما به عنوان هر رنگ می شناسیم با هم تفاوت دارد محدوده ای که به صورت آبی می بینیم بسیار بزرگتر از محدوده ای است که به عنوان بنفش و نیلی می بینیم .

۳) چشمک زدن ستاره ها

واقعیت این است که نور ستارگان ثابت است، ولی چون انسان ستاره ها را از پشت طبقات جو، تماشا می نماید در این حالت است که ستارگان، در حال چشمک زدن به نظر می رسند. لایه های اصلی آتمسفر عبارت می شود از: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، تروموسفر، یونوسفر و اکزوسفر چون هر یک از لایه های فوق، دارای غلظت مخصوص به خود است، لذا وقتی نور ستارگان از لایه ای به لایه دیگر می رسد، می شکند واین شکست نور چندین بار صورت می گیرد، در نتیجه این شکستها، نور ستاره ها از حالت مستقیم خارج شده و در نظر ساکنین کره زمین به صورت چشمک زن در می آیند.

  

 شکل شماره ۳ – چرا ستارگان چشمک می زنند ؟

 ۴) دیدن خورشید و ستارگان قبل از طلوع و یا بعد از غروب  

بجز چشمک زدن ستاره ها پدیده هاس دیگری نیز بخاطر شکست نور در روی زمین اتفاق می افتد که در ماه اتفاق نمی افتد از جمله این پدیده ها می توان به این موارد اشاره کرد .
شکست نور باعث می شود بتوانیم خورشید را حدود سه دقیقه قبل از طلوع واقعی در افق ببینیم. همچنین حدود سه دقیقه بعد از غروب واقعی , خورشید هنوز قابل مشاهده است.
برای آشنائی بیشتر با این مطلب به تصحیحات نجومی  از همین سایت مراجعه کنید

 

شکل شماره ۴ – بخاطر شکست نور خورشید را قبل از طلوع واقعی می بینیم

 ۲- آسمان در ماه

ماه جو ندارد بنابر این بسیاری از پدیده هائی که در روی زمین  دیده می شود در ماه دیده نمی شود . رصد ستارگان و اجرام سماوی در ماه تفاوت هائی با زمین دارد. بنابر این در ماه آسمان سیاه است و رنگی ندارد .

۱) آسمان و بین الطلوعین در ماه و تفاوت آن با زمین

دیدیم نور خورشید که از طبقات مختلف هوا می گذرد باعث پراکنده شدن نور آبی خورشید و آبی شدن آسمان می شود در کره ماه هوائی وجود ندارد بنابر این بخاطر نبودن هوا در ماه آسمان ماه سیاه است . و از آن آسمان آبی که ما در زمین می بینیم در ماه خبری نیست .
در روزهای طولانی ماه هم مانند زمین بخاطر شدت نور خورشید از ستارگان خبری نیست ولی به محض غروب خورشید تمام ستارگان ناگهان پدیدار می شوند .
حتی در طول روز بخاطر نبودن جو اگر در سایه یک کوه بلند قرار بگیریم تاریکی محیط و آسمان را می توانیم ببینیم و اگر سایه به اندازه کافی بزرگ باشد بسیاری از ستارگان هم دیده می شود .
در صورتی که سایه کوچک باشد بخاطر بازتابش نور از زمین های اطراف نمی توانیم همه ستارگان را ببینیم ولی بستگی به اندازه سایه می توانیم بعضی از ستارگان پر نورتر را ببینیم .
در ماه بعد از غروب خورشید هوا ناگهان تاریک می شود اگر قبل از غروب خورشید به مغرب نگاه کنیم خط تاریکی را می بینیم که به سمت ما می آید و وقتی رسید ناگهان آسمان سیاه تاریک می شود . همچنین قبل از طلوع خورشید می توانیم خط روشنائی را که به ما نزدیک می شود ببینیم . اگر روی تپه یا کوهی بلند قرار بگیریم خیلی راحت تر از افق های دور دست می توانیم تاریکی و یا روشنائی را که به ما نزدیک می شود ببینیم .

۲) شب های ماه و تفاوت آن با زمین

بخاطر وجود جو در زمبن و نبودن جو در ماه ستارگان در شب در آسمان ماه به طریق متفاوتی با زمین دیده می شوند . این تفاوت ها به این صورت است .
۱-۴) در ماه ستارگان بیشتری دیده می شوند :
جو زمین نور ستارگان را پراکنده می کند و این باعث می شود ستارگان کم نور  ,دیده نشوند . دربهترین شرایط در روی کره زمین بدون آلودگی نوری و درخشکترین صحراها که اثرات ناشی از رطوبت به حداقل خود برسد باز هم بخاطر وجود جو, آسمان شب به درخشندگی و شفافی کره ماه (در واقع فضای بدون جو)نیست. در آسمان ماه ستارگان  به مراتب بیشتری دیده می شوند.
۲-۴) ستارگان به رنگ های واقعی خود دیده می شوند :
جو زمین نورهای طیف آبی را بیشتر پراکنده می کند. این پدیده باعث می شود در روی زمین ستارگان به رنگ های واقعی خود دیده نشوند ولی در کره ماه ستارگان به رنگ های واقعی خود دیده می شوند .
۳-۴) ستارگان در ماه چشمک نمی زنند :
همچنان که در قسمت قبل گفته شد چشمک زدن ستارگان ناشی از وجود تفاوت در چگالی لایه های جو و تلاطمات جوی می باشد در ماه بخاطر نبودن جو ستارگان چشمک نمی زنند .
۴-۴) دیدن خورشید و ستارگان در جای واقعی خود  :
بخاطر شکست نور در روی زمین ماه و خورشید در محل واقعی خود قرار نمی گیرند ما می توانیم خورشید را سه دقیقه قبل از طلوع یا سه دقیقه بعد از طلوع در آسمان ببینیم ولی در ماه بخاطر نبودن جو خورشید و ستارگان در جای واقعی خود دیده می شوند .
۵-۴) سایر آثار ناشی از شکست نور :
سایر آثار ناشی از شکست نور همچون بیضی گون شدن خورشید  در موقع غروب و… هم در ماه خبری نیست .

۳) زمین در آسمان ماه

در آسمان زمین یکی از اجرامی که دیده می شود  ماه است ماه به اشکال مختلف از هلال نازک تا تربیع و بدر و … ولی آنچه که قابل توجه است این است که به دلیل قفل گرانشی ماه در هر بار گردش به دور زمین یک بار هم به دور خودش می چرخد بنابر این ما همیشه یک طرف ماه را می بینیم .
ولی ببینیم در آسمان ماه زمین چطور دیده می شود .

۱-۳) اندازه زمین در آسمان ماه :
 به دلیل این که شعاع زمین حدود  ۳/۶۷ برابر ماه می باشد بنابر این مساحت قرص زمین در آسمان ماه ۴۷/۱۳  برابر قرص ماه می باشد (۱۳/۴۷=۳/۶۷×۳/۶۷)ولی قطر زاویه ای زمین در آسمان ماه همان ۶۷/۳ می باشد اگر متوسط قطر ظاهری ماه را ۳۲ دقیقه قوسی در نظر بگیریم :   ۱۱۷/۴۴= ۳/۶۷×۳۲ دقیقه قوسی که می شود حدود ۲ درجه قوسی .

۲-۳) نور زمین در ماه :
با توجه به این که ماه کره ای تیره است و سپیدائی آن ۰۷/ می باشد (یعنی ۷ درصد نوری را که به آن می تابد بازتاب می کند ) ولی زمین کره ای با سطح درخشانتر است ( سپیدائی آن ۳۶۷/ می باشد ) بنابر این حدود ۵/۲۴ برابر ماه  نور خورشید را بازتاب می کند به طوری که زمین در آسمان ماه حدود ۷۰ برابر ماه در آسمان زمین نور دارد . و اگر ماه جو داشت شب های ماه را بشدت نورانی می کرد تا جائی که ستارگان در آسمان بسختی رویت شوند .
شدت این نور بقدری است که بازتاب آن در زمین بخصوص در هنگامی که هلال ماه نازک است بخوبی با چشم غیر مس همچنین اندازه زمین در آسمان ماه حدود  ۱۳/۵ برابر ماه در آسمان زمین می باشد لح دیده می شود و زمین تاب نام دارد .

۳-۳) فاز های زمین :
همچنان که ما ماه را درزمین به صورت هلال افزاینده و تربیع اول و…بدر و… ماه نو  می بینیم زمین هم در آسمان ماه به همین شکل دیده می شودولی برعکس یعنی وقتی در روی زمین ماه نو می باشد درماه زمین کامل و وقتی در زمین تربیع اول می باشد در ماه تربیع آخر است و…  

۴- ۳) موقعیت زمین در آسمان ماه :
نکته ای که بسیار مهم است این است که در آسمان ماه موقعیت زمین در آسمان تقریبا ثابت است . درحالی خورشید و  همه ستارگان و اجرام سماوی از شرق طلوع و در غرب غروب می کنند و در مدت یک شبانه روز ماه که حدود ۲۷/۳ روز زمینی است یک دور کامل را می زنند . زمین در یک نقطه ثابت در آسمان است و هیچ حرکتی نمی کند و فقط فازهایش عوض می شود .
موقعیت زمین در آسمان به طول و عرض جغرافیائی آن نقطه در روی ماه بستگی دارد . بنابر این در قسمت مرئی ماه برحسب طول و عرض جغرافیائی زمین در یک نقطه بخصوص در آسمان قرار می گیرد . در نقطه ای با طول و عرض جغرافیائی صفر  (۰,۰) زمین در سمت الراس قرار می گیرد هرچه به قسمت پنهان ماه نزدیکتر می شویم زمین هم به لبه های افق نزدیک تر می شود . اگر به قسمت پنهان ماه برسیم . زمین ناپدید شده ( غروب کرده ) و دیگر در آسمان ماه دیده نمی شود .
در واقع تمام افراد فرضی که در قسمت پنهان ماه زندگی می کنند اگر به قسمت آشکار ماه سفر نکنند و هیچ مطلب دیگری هم در مورد زمین یاد نگیرند از وجود زمین کاملا بی خبر می مانند . 

  

۴) کره آسمان در ماه 

در روی زمین به نظر می رسد . کره ای به نام کره آسمان دور تا دور زمین را احاطه کرده و به دور یک نقطه ثابت که قطب شمال ( در نیمکره جنوبی قطب جنوب ) سماوی نامیده می شود می چرخد (مقاله کره آسمان و شرح پاره ای از اصطلاحات نجومی مطالعه کنید ) مدت زمان این چرخش ۲۴ ساعت می باشد .
در کره ماه هم همین طور است و درآنجا کره آسمان و قطب های شمال و جنوب سماوی تعریف می کنیم , به ستارگان بعد و مایل نسبت می دهیم با این تفاوت که در روی زمین زمان گردش کره آسمان به دور زمین ۲۴ ساعت است و اگر زاویه ساعتی را تعریف کنیم هر زاویه ساعتی برابر ۱۵درجه ( ۱۵= ۲۴÷۳۶۰ ) یعنی هر ساعت کره آسمان ۱۵ درجه حرکت می کند .
یک شبانه روز ماه ۲۷/۳ شبانه روز زمینی( ۲۷/۳۲۱۶۶۱ روز ) است . و کره آسمان در ماه هم همین مدت یک دور کامل می زند اگر به ساعت تبدیل کنیم  :  ۶۵۵/۷۱۹۸۶۴=۲۷/۳۲۱۶۶۱×۲۴ ساعت می شود .
بنابر این :‌  درجه  ۵۴۹۰۱۴۹۳۷۲۶۹/=۶۵۵/۷۱۹۸۶۴÷۳۶۰ و اگر به دقیقه و ثانیه قوسی تبدیل کنیم می شود :
۳۲/۹۴۰۸۹۶۲۳۶۱۴=۶۰×۵۴۹۰۱۴۹۳۷۲۶۹/ و با تبدیل اعشاری به ثانیه و گرد کردن آن : ۳۲ دقیقه و ۵۶ثانیه قوسی
یعنی در مدت یک ساعت که کره آسمان در زمین ۱۵درجه حرکت می کند در ماه کمی بیشتر از نیم درجه حرکت می کند .
همچنین مختصات ستارگان در زمین (بعد و مایل ) با آنچه در ماه است تفاوت فاحشی دارد .
خلاصه آنکه اگر در ماه می خواهید محاسبات نجومی انجام دهید و موقعیت ستارگان را تعیین کنید باید جداول جداگانه تهیه کنید .
شکل صورت های فلکی در کره ماه با زمین تفاوتی نمی کند زیرا فاصله ستارگان در مقابل فاصله ماه تا زمین بقدری زیاد است که شکل صورت های فلکی و نقشه کلی آسمان شب را هیچ تعغیری نمی دهد.(در کره ماه که هیچ حتی در دورترین سیارات منظومه شمسی هم شکل صورت های فلکی عوض نمی شود ولی اگر به منظومه های دیگر در همین کهکشان راه شیری سفر کنید صورت های فلکی و نقشه آسمان شب بکلی تعغیر می کند)

۵) خورشید گرفتگی در ماه   

در مورد ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی در بخش های مختلف این فصل توضیحات کافی خواهیم داد . فقط در اینجا باید خاطر نشان کرد که علت ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی افتادن سایه ماه و زمین بر روی یکدیگر است . بعلت آن که زمین خیلی از ماه بزرگتر است موقع خورشید گرفتگی در روی زمین تنها قسمت کوچکی از ساکنین زمین می توانند شاهد خورشید گرفتگی باشند  و در بقیه قسمت های زمین اثری از خورشید گرفتگی نیست ولی ماه گرفتگی را تمام ساکنین زمین که ماه در آسمانشان باشد می توانند نظاره کنند و اگر ماه گرفتگی کامل باشد تمام قرص ماه گرفته می شود ( البته معمولا بجای سیاه قرمز روشن تا تیره می شود ) در این موقع هر جای نیمه آشکار ماه باشیم (چون ماه کامل است همه نیمه آشکار ماه روز است) شاهد خورشید گرفتگی خواهیم بود که البته نور قرمزی در اطراف قرص گرفته خورشید ماه را روشن می کند . و به مدت حدود دو ساعت خورشید گرفته خواهد شد .

 ۷- افق و جهت یابی در ماه   

در روی زمین وقتی در وسط یک دشت صاف ( یا کنار دریا ) ایستاده باشید می توانید تا مسافت مشخصی جلو خود را ببینید و در دوردست ها بنظر می رسد که زمین و آسمان بهم چسبیده اند و یک دور کامل که بچرخید دایره ای می بینید که دور تا دور شما را احاطه کرده است و در واقع مرز آسمان و زمین است و دایره افق نامیده می شود . در کره ماه هم عینا همینطور است و دایره افق را می بینید که به آسمان سیاه چسبیده است .
برای مطالعه بیشتر به برخورد با دیدگاه سنتی نسبت به آسمان و زمین  مراجعه کنید )

۱) محاسبه محدوده دید

محدوده دید در روی هر کره به فاصله ناظر تا دایره افق می گویند . اگر افق با موانع محدود نشده باشد (به اصطلاح افق بی مانع ) محدوده دید به این صورت محاسبه می شود :


که در آن R شعاع کره و h ارتفاع چشمان ناظر از سطح دشت و d محدوده دید است .
این فرمول با این شرط است که R در مقابل h خیلی بزرگ باشد وگرنه درصد زیادی خطا دارد .
چون در روی تمام سیاره ها مقدار R بزرگ و بر حسب کیلومتر است و d را هم می خواهیم بر حسب کیلومتر بیان کنیم برای این که h برحسب متر باشد باید بر ۱۰۰۰ تقسیم کنیم بنابر این فرمول به این صورت در می آید . 

 یعنی قطر سیاره را بر ۱۰۰۰ تقسیم کرده در h که ارتفاع چشمان ناظر از سطح افق می باشد ضرب می کنیم .
بنابراین در مورد زمین چون قطر زمین ۱۲۷۵۰ کیلومتر می باشد فرمول به این صورت در می آید :
 

 و در مورد ماه با قطر ۳۴۷۵ کیلومتر  فرمول به این صورت در می آید :

به عنوان مثال محدوده دید برای شخصی که فاصله چشمانش از سطح افق ۱/۷ متر باشد در روی زمین ۴/۶۵ کیلومتر و در روی ماه با قطر ۳۴۷۵ کیلومتر ۲/۴ کیلومتر می باشد .
در روی سیاره مشتری با قطر ۱۳۹۸۰۰ کیلومتر ۴/۱۵ کیلومتر می باشد .
برای مطالعه بیشتر و آشنا شدن با چگونگی محاسبه این فرمول به بخش  روش های اندازه گیری شعاع زمین  ) مراجعه کنید .

۲) جهت یابی در ماه  

در بخشی از همین سایت روش های جهت یابی درروی زمین راشرح دادیم(انواع روش های جهت یابی )
 و حال ببینیم کدام یک از این روش ها را می توانیم در ماه پیاده کنیم .
این روش ها را می توان در چند قسمت خلاصه کرد .
 استفاده از قطب نما  —- استفاده از GPS , گوگل مپ و گوگل ارث و…
روش های جهت یابی با استفاده از خورشید و آفتاب و سایه و … مانند روش دایره های هندی 
 روش های استفاده از ستارگان —) جهت یابی با استفاده از موجودات زنده
 جهت یابی با استفاده از موجودات غیر زنده (جهت رودخانه ها و برف کوه ها و… باد غالب )
جهت یابی با استفاده سازه های دست بشری 
در کره ماه قطب نما  کار نمی کند چون میدان مغناطیسی ندارد و Gps  هم ندارد چون امکاناتش را نگذاشته اند ( اگر در آینده بگذارند امکان آن هم مهیا می شود ) موجودات زنده هم ندارد ( گیاهان و جانوران )
روش های استفاده از موجودات غیر زنده مانند : باد و برف کوه ها وابر و… هم چون در ماه هوا وجود ندارد و باد هم نمی وزد و برف و رودخانه هم نیست امکان پذیر نیست .
سازه های دست بشری هم وجود ندارد پس می ماند خورشید و ستارگان
روش های استفاده از خورشید برای جهت یابی در ماه هم کاربرد دارد بشرطی که آن روش ها را  تصحیح کنیم . روشی مانند دایره های هندی و تعیین جهت خورشید و… هم کاملا کاربرد دارد . و از این نظر تفاوت چندانی با زمین ندارد مضاف بر این که محور ماه انحراف خیلی زیادی ندارد (محور زمین ۵/۲۳درجه انحراف دارد ولی محور ماه فقط ۵/۱درجه انحراف دارد ) دقت این روش ها تقریبا در همه عرض های جغرافیائی شبیه هم هستند .
در مورد ستارگان و… هم کاملا کاربرد داشته ولی با زمین تفاوت هائی دارد . مثلا ستاره قطبی در روی زمین در امتداد شمال است حال آنکه در روی ماه چه در نیمکره شمالی چه جنوبی چه قسمت پنهان و چه آشکار در امتداد قطب های سماوی نیست و…
علاوه بر این کره زمین در هر نقطه جایش ثابت است و با اندازه گیری سمت و ارتفاع زمین حتی می توان طول و عرض جغرافیائی را تعیین کرد (البته در نیمه آشکار ماه )     

۳) کسانی که به ماه رفتند چگونه در ماه جهت یابی می کنند

از زمان سفر اولین انسان به ماه (نیل آرمسترانگ) حدود ۴۸ سال می گذرد (تا سال ۲۰۱۷) در طی این مدت تنها ۱۲نفر توسط سفینه های آپولو به ماه سفر کرده اند . در این سفرها یک سفینه مدارگرد در مدار ماه باقی ماند و یک ماه نشین در سطح ماه فرود آمد و بعد از این هم بقیه کسانی که به ماه رفتند به این طریق عمل کردند و کسانی که با استفاده از وسیله  ماه گرد( وسیله ای که روی آن در ماه گردش می کنند) به گردش پرداختند با استفاده از دستگاه های فرستنده و گیرنده در روی لباس های فضائی با ماه نشین و مدار گرد و … در تماس بوده و به سمت کمپ و ماه نشین هدایت شده و می شوند . اگر در آینده شهرک هائی ساخته شود زیر ساخت ها از جمله برای جهت یابی هم درست می شود .

برای مطالعه سایر مقاله های نجومی روی شکل زیر کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله های روانشناسی اینجا  را کلیک کنید .

عکس های طبیعت, طبیعت خوانسار , شکوفه های بهاری  , گلستان کوه ,دانلود آلبوم های کامل بهترین و زیباترین عکس ها ,آلبوم هائی با صدها عکس کیفیت بالا ,  در هیچ کجای اینترنت این عکسها را پیدا نمیکنید , عکس هابدون استفاده از تکنیک های فتوشاپ تهیه شده , کاملا طبیعی 

برای آموزش کامل و حرفه ای گوگل مپ روی شکل زیر کلیک کنید

همه جیز در مورد گوگل مپ

۱) هر گونه اظهار نظر را در فرم اظهار نظر کاربران وارد کنید .
۲) نظرات بعد از تایید مدیریت نشان داده می شود .
۳) با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را هرچه بیشتر  همراهی کنید . مدیریت از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما استقبال میکند .
۴) هرگونه بهره برداری : کپی تمام و یا قسمتی از مطالب این سایت بدون ارجاع منبع آن ممنوع می باشد .
۵) تکثیر فایل های Pdf با ذکر منبع آزاد ولی فروش آن تحت هر عنوان و با ذکر منبع هم ممنوع می باشد .

 


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.